männl. friesische Namen

[fikraticker]

Männliche Namen von A bis H

Namen A Namen B + C Namen D Namen E Namen F Namen G Namen H Namen I
Aacht Baaf Daam Eabe Faas Gaaie Haaie Ibbe
Aachte Baard Daan Eable Falke Gaaike Haaise Ibert
Aaf Baarnd Dake Eadge Fedderik Gaatse Haaite Idde
Aai Bale Damme Eadse Feie Gabbe Haaitsen Ide
Aaie Baling Dangel Eadsge Feitse Gabe Haan Idsge
Aaike Balle Danjel Ealf Felk Gabke Haart Iebe
Aailt Balling Date Ealke Felle Gaie Habbe Ief
Aaiolt Banne Dauwe Ealtse Felte Gaitsen Haike Iele
Aal Bart Dene Eame Fetse Galke Haite Iense
Aalderik Bate Derre Eartsje Fetsen Garbrant Halbe Iensen
Aalke Bauwe Dibbet Easge Feuke Garke Halke Iep
Aalsen Beake Didert Easse Fimme Garrelt Halle Ietsen
Aaltsje Bearnt Dietert Eate Fodde Gatse Hamme Ige
Aam Beine Dieuwer Eau Foek Gelfert Hantsje Igge
Aamling Bemeld Dik Ebbe Fôke Gepke Haring Igle
Aan Bende Dikke Ebbel Fokke Gerbad Harre Illand
Aandert Benert Dimer Ebbing Fokkele Gerbe Harrent Imbert
Aandrik Bengt Dimert Ebble Folle Gerben Hart Ime
Aanke Benne Diter Eben Folmer Gerbrandt Hartgert Imele
Aankele Bente Djille Ebert Formert Gerke Hartman Imke
Aankle Berke Djimmert Ede Fouke Gerlof Hatte Immele
Aant Bern Djoere Edou Frank Gerrold Hattum Imt
Aarjen Bertus Doaie Edser Frâns Gertsen Hauk Imte
Aarke Bessel Doaike Edsge Freark Geurt Hauke Ingele
Aarn Betse Doaite Edsger Frederik Gilles Heabele Insen
Aarnd Bientse Doaitsen Edsje Fresse Girben Heable Inte
Aarnold Bieuwe Dodde Edsjer Fressen Gjalt Heare Intsje
Aarnt Bin Doeke Edzerd Fridse Gjelt Hearre Ippe
Aart Binde Doetse Eedsge Fridsert Gjert Heart Itte
Aarte Bindert Doke Eelke Frisger Gjolt Heartse Ibele
Aat Bindiks Donke Een Fritske Goaie Hedser Ids
Aatse Binse Dorre Eerdse Fyt Goarke Heike Idse
Abbe Binte Doutsen Eger Fabe Goarryt Heins Idsert
Abe Bintse Drewes Egger Falk Goase Heinse Iene
Abel Biuwe Drewis Eggering Falle Goasling Heitse Ienske
Abel Boaie Drieuwe Eggert Fedde Goatsen Helle Iente
Abele Boaien Dubbel Eid Fêde Godert Helmich Iepe
Abelus Boale Dubbele Eide Fedrik Godskalk Heme Iepke
Abke Boene Dubbelt Eidse Feige Gofke Hemme Iete
Abram Boete Dubte Eie Feike Gorrelt Henk Ietse
Adde Bolke Durk Eien Felker Gosling Henke Ietsje
Addik Boltsje Daard Eike Feltser Gosse Herbert Ieuke
Ade Bonte Daniël Eilard Femke Gouke Herk Ieuwe
Adel Borke Dêdde Eildert Fen Gradus Herke Igram
Aderik Born Dêdjer Eile Fenne Grealt Herman Ije
Adger Botse Dedmer Eilt Ferdinand Gribbert Herten Ike
Adolf Botte Die Einke Ferk Grytsen Hertsen Ikele
Adriaan Bouwe Diede Eint Fetse Guer Hesling Ildert
Adsje Bouwen Dieder Eisbert Fidde Gys Hetman Imme
Age Bouwyn Diedert Eiske Fiebke Gaaitse Hette Ine
Agge Braalt Diemer Eit Fin Gaaitsen Hibbel Ingbert
Aibel Brand Dieter Eitsje Finne Gade Hibbele Ingel
Aiderik Brandus Dieuke Eje Flip Gaike Hiben Ingelke
Aiderk Brântsje Dieuwert Ekke Flippus Gaitse Hieme Ingle
Aidert Broer Dije Ekker Floris Gart Hierke Inke
Aike Bronne Diktus Eksert Fokele Gau Hikelt Inne
Aile Budde Dirk Elbert Folke Gauwe Hilbren Inse
Ailje Buitsen Ditert Elder Folken Geale Hille Ipke
Ailke Bunne Ditmer Elibert Folkert Geauke Hillebrant Ise
Aiold Bûnstje Djimmer Elle Folpert Gelf Hilwert Ite
Aiolt Burre Djoerd Ellert Fonger Gelle Himke Its
Aise Baan Djurre Else Fongert Gelmer Himme Itsen
Ait Bane Doade Elsert Fop Gelt Hinderk Ive
Aite Bareld Doaien Elst Fope Gerbren Hindrik Iwert
Aitse Barend Doaitse Eltsje Fopke Gerhard Hine
Aitsje Barre Doarus Emer Foppe Gerlach Hinne
Aje Barteld Dobbe Emme Former Gerlich Hinse
Ajolt Bartele Dode Engbert Franke Germ Hipke
Ake Bearend Doed Engel Freek German Hiske
Akke Beie Doede Ente Frids Germen Hjerke
Alardus Beinte Doeie Epke Fridser Germer Hjerre
Albe Belt Doekele Erd Fries Gerre Hjert
Albert Belte Doekle Errit Friese Gerrolt Hjerte
Aldrik Belus Doen Erryt Frite Gerryt Hoaise
Ale Bendert Doene Eabele Frouke Gerryt Hoaitse
Alef Bendiks Doewe Eade Frytsen Gert Hoatse
Alert Bene Dolf Eadsger Gertse Hoeie
Alfert Benke Dorke Eage Getse Hoite
Alger Bense Douke Eagele Gibbe Haaike
Aliner Bent Douwe Eagle Girbe Habe
Aling Berre Driuwes Eale Gisolt Hade
Aljen Bessele Drys Eard Gjerryt Hanne
Alke Bienke Duert Earnst Gjorrelt Hannes
Alker Biense Duie Earryt Gjosse Hâns
Allard Bient Duke Eart Goaike Hantke
Alle Biente Eartse Goal Harbert
Allert Bieter Easger Goare Harich
Alof Binke Eask Goaris Harke
Alrik Binne Easke Goarrelt Harm
Alse Binnert Eatse Goasen Harmen
Alsing Bjinse Eauwe Goaslik Harnt
Alt Bjintse Eauwen Goasse Hartger
Alte Blommert Ebbele Goatse Haryt
Alve Boaike Ebben Goazewyn Hate
Alwin Boaite Ebe Goesse Hatse
Ame Boaitse Ebel Goffe Hatten
Amel Boaitsen Ebolt Goffert Hearing
Amele Boate Edde Gorryt Hearke
Ameling Boede Edme Goska Hearm
Amke Boeke Edse Goslik Hearte
Amme Boele Edsert Gossa Hede
Ammer Boke Eeds Gotse Hedsert
Amse Bole Eedse Govert Heense
Andele Bolte Eedsger Greult Heie
Anders Bone Eelde Guert Heik
Andle Bonje Eeldert Gurbe Heilke
Andreas Bonne Eelker Gysbert Hein
Andrus Bonsen Eelse Heine
Andruys Bontsje Eeltse Heintse
Andrys Borgert Eeltsje Heite
Ane Borren Eemke Helke
Ane Bouke Eenke Helmer
Ange Brandus Eense Hemke
Anke Bratte Eente Henne
Anko Brend Eentsje Henning
Anne Broar Eesge Hense
Anse Brocht Eesger Herm
Anske Bronger Eetse Hermen
Ant Bront Egbert Herre
Anton Brucht Ege Herryt
Are Buie Egele Hert
Arent Buien Egge Hertman
Arjen Buke Eibe Hertse
Arke Bûne Eibert Hessel
Arre Citse Eige Hfich
Arse Eiger Hibbe
Ary Eilert Hibe
Asing Eilke Hidde
Asmes Eilof Hielke
Asse Eime Hike
Assen Eine Hilbert
Ate Einse Hilbrân
Atse Einte Hildert
Atser Eintsje Hildwin
Atsert Eise Hile
Atte Eislof Hillert
Auke Eite Hilwerd
Autger Eitse Hinte
Auwe Eke Hipker
Auwen Elart Hippe
Auwert Eldert Hitse
Ay Ele Hitte
Aye Elert Hoaie
Elias Hoaike
Eling Hoaite
Elke Hobbe
Elprich Hoeke
Elte Hokke
Eme Holbe
Emke Holke
Emmer Holle
Ene Homme
Engeike Hoppe
Engelbert Hotse
Engele Hotsje
Engle Hotte
Enke Houk
Enne Houke
Entse Hubert
Epe Huge
Eppe Huite
Erent Hyble
Erik Hylke
Erk Hyltsje
Ernst Hymke
Erre Haitze
Erryn Haitse
Ert
Esdert
Ese
Esge
Esger
Eske
Esse
Ete
Etse
Etsen
Ette
Euwe
Ever
Everen
Everhard
Evering
Evert
Everwyn
Ewald
Eward
Ewe
Ewold
Ewoud
Eyklof

 

Männliche Namen von I bis R

Namen J Namen K Namen L Namen M Namen N Namen O Namen P Namen R
Jaaie Kaaie Laanke Maas Naan Oade Pabbe Raad
Jaakle Kaay Laas Mage Naen Oasing Pabe Raang
Jaap Kampe Laau Make Naen Oast Palse Radbod
Jabik Kanne Laauwe Makke Namk Oate Paschier Rade
Jaitse Kanter Lambert Malle Namke Obbe Paulus Ramke
Jakel Karel Lamke Mamme Nammele Odde Pelle Rauke
Jakkele Kasper Lammert Markus Nanning Oedse Pilger Redle
Jaldert Kees Laurens Marten Nantke Oekele Pitrik Redolf
Jans Keie Lebbert Martinus Neents Oene Ponnes Reen
Janus Keimpe Lede 25 Maurus Nele Oept Pôpe Rein
Japik Kening Lelde Maze Nene Offe Popke Reinbert
Jaring Kers Lemke Mearten Nenne Offert Pypke Reindert
Jasper Kije Lense Meelf Nisse Okel Pypken Reiner
Jatsje Klaas Lesk Meense Nittert Okele Pytrik Reinold
Jauke Knelis Leuke Meier Nol Olfert Pytse Reinout
Jebbele Koen Libbe Meike Noldus Olger Palle Reinse
Jeble Koene Liebe Meikert Nommen Olken Pals Reitse
Jeep Koert Lieme Meilom Nalle Olle Pebe Rembt
Jeie Koop Liepe Meinder Namle Oltman Peer Remke
Jeike Kors Lieube Meindert Nammen Omke Pibe Remme
Jeip Krelis Lieuke Meinse Nane One Pilter Remmel
Jeldert Krine Lieuwe Meinte Neeldert Oneke Pipe Remmelt
Jelger Krist Likele Menk Neelke Otger Piter Remmert
Jellis Kunne Lindert Menne Neelt Otte Pitter Rempt
Jelte Kars Liouke Mennert Neers Oudsger Pobe Remt
Jeltse Karst Lipke Mente Nelis Ouren Poppe Rendert
Jeltsje Karste Litman Menulf Nelle Ourens Pylgrim Renke
Jemke Karsten Litrik Merk Nikele Outjer Pylgrom Renne
Jenk Kerst Liuwe metse Nikolaas Oaier Pyns Rennen
Jenne Ketsje Liuwke Metske Ninge Oark Pyt Richold
Jenneke Kie Ljibbe Mewes Ninke Oat Ridzert
Jense Kier Ljimme Michiel Nis Obe Rieme
Jente Kleis Ljippe Mient Nold Obt Riemert
Jentse Knillis Ljomme Mije Nolle Oebe Riemk
Jentsen Knjillis Loetse Mile Nomme Oebele Riemt
Jentsje Kobus Lokke Mink Nummele Oekle Rien
Jert Koendert Lolle Minnelt Nutte Oense Riender
Jesk Kornelis Lou Minnold Nutter Oentse Rienik
Jesse Kryn Lou Mintse Nuttert Oep Riense
Jible Kryst Louke Moense Nykle Oepe Rienst
Jiebele Louw Molle Nys Oepke Rients
Jieble Louwe Mork Ofke Rik
Jiedsk Lub Mourus Okke Rikele
Jielke Lubbe Myndert Okle Riken
Jiemke Lubben Mynk Olgert Rikert
Jiepe Ludolf Mynne Olke Rikus
Jiese Ludsert Myntsje Olof Rimer
Jiesk Luer Maie Omer Rimke
Jietse Luerdse Maiert Onke Rimme
Jilke Luerdsen Maiko Onne Ringel
Jille Luerk Maile Ookle Ringer
Jilles Lui Mame Ork Rinimert
Jilt Luije Mark Otter Rink
Jimke Lúk Mark Oude Rinke
Jimme Lukas Martsen Ouke Rintse
Jimmel Lumen Matthys Outger Rintsje
Jimte Lût Maurits Outker Rip
Jink Lútajw Meander Ouwe Rippe
Jinke Lute Meart Ouwert Rippert
Jaan Lutger Meelke Ritsem
Jaay Lutsen Meente Ritske
Jakle Lutsje Mees Roan
Jannes Lutsjen Meie Roas
Jap Luwe Meiel Robert
Japke Lau Meiert Robyn
Jappe Laus Meiker Rochus
Jarich Leen Meile Rodbern
Jaspert Leffert Meine Rodolf
Je1jer Lege Meiner Roele
Jeane Lemke Meint Roelof
Jebbe Lemme Meintse Roemer
Jeen Lenert Melcher Rogger
Jeenke Leske Melchert Raap
Jehan Leu Melchior Raard
Jehannes Leuwe Melis Radmer
Jelk Libbe Melle Rapke
Jelke Liepke Mellom Rauwerd
Jelle Lieutse Mendert Reamer
Jellert Liewer Mene Redbad
Jelmen Liewert Menke Redlef
Jelmer Likel Menkes Redlof
Jelske Limke Mennelt Reider
Jelt Limme Mense Reikent
Jeltsen Linse Merte Reilof
Jemme Liouwe Merten Reimer
Jen Lipke Mette Reinald
Jene Lippe Metten Reinanke
Jenke Lise Miente Reinart
Jensne Liske Migiel Reinder
Jep Litse Mindelt Reinje
Jepke Liuke Mindert Reink
Jeppe Ljipke Minke Reint
Jerke Loadewyk Minne Reint
Jeroen Lochman Minnert Reintsje
Jerre Loebert Minse Reit
Jerryt Loeke Minte Reke
Jesle Loepke Mintsje Remp
Jetse Loewert Moene Rempe
Jette Lolke Molert Remse
Jibbe Lomme Monse Rene
Jibbele Loof Monte Renger
Jieldert Lourens Mourens Renje
Jieles Lubbelt Mûnte Rense
Jielker Lubbert Murk Rente
Jielt Lúchje Myn Rentsje
Jiene Lûchje Myn Repke
Jildert Ludde Mynke Reppert
Jilje Lude Mynt Retse
Jilker Luds Reurd
Jillert Ludse Reyer
Jillis Ludser Reyert
Jim Luke Richt
Jimmele Lume Riemel
Jinne Lummert Riemer
Jins Lupke Riemeren
Jinse Luppe Riemke
Jit Lút Rienk
Jitse Lutte Riens
Jitte Lykle Rient
Joan Lysbertus Rientse
Joark Rientsje
Joarke Riet
Joarre Rieuwert
Joarrit Rikel
Joarryt Rikent
Joart Rikkart
Joast Rillimelt
Job Rimnieren
Jobbe Rimpke
Jochem Ringele
Jochum Rinimer
Jodsert Riniren
Joege Rinne
Joeke Rinner
Joekele Rinnert
Johannes Ripe
Joidert Ritsert
Joike Riuwert
Joike Roade
Joile Roanes
Joiling Roat
Jokke Roatsje
Jolmer Robbert
Jolt Rodmer
Joppe Roef
Joris Roel
Jork Roelf
Jorke Roimer
Jorn Rokus
Jorne Rolf
Jornt Rombert
Jorre Romer
Jorrit Romke
Jorrit Rommelt
Jorryt Rommert
Jort Rouke
Jotsje Rudmer
Jotte Rudolf
Jotter Ruerd
Jou Rusker
Jouke Ruskert
Joute Rutger
Jouwe Rutmer
Jouwert Rútsje
Jubbe Ruwert
Juerd Rykholt
Jui Rykle
Juk Rykman
Jukke Rykwyn
Julle Ryn
Jurjen Rypke
Jurk Ryt
Jurn
Jurne
Jurre
Jurryt
Just

 

Männliche Namen von S bis Z

Namen S Namen T Namen U Namen V+W Namen XYZ
Sabe Taaie Ubbe Volmar Yanos
Sake Taan Ubbel Waaie Yble
Sakele Taatse Ubel Waalke Yf
Sakle Tabe Ubele Waander Yft
Salves Tade Uble Waarde Ygram
Sanne Tahhe Uden Waatse Yk
Sap Taike Uffert Wabbe Ykle
Sarbe Taling Uge Wadse Ymbert
Sars Tea Uifer Wahe Ymke
Sasse Teade Uirik Waie Ymt
Sebald Teake Ulbrân Wale Ymte
Sede Teard Uldrig Walig Yn
Segert Teare Ule Waling Ynse
Seie Teekle Ulert Walke Ynske
Sekele Teerd Ulke Walle Ynte
Sekle Teerde Ulpe Walling Yntse
Seles Teetse Ultse Walraad Ypke
Selle Teide Upke Walraven Ypke
Semke Teie Upt Wâlt Ysbert
Sepke Tein Utger Walte Ysbrân
Severyn Teine Utse Wâlter Ysk
Sia Teke Utsje Wâltsjer Yske
Sibbel Tekele Ubbele Wander Ytse
Sibbelt Tekke Ube Wandert Ytsen
Sibel Temmen Ude Warmer Zwopke
Sibert Terke UIfert Warmolt Zwante
Siberyn Tesse Uke Warnder Zwente
Side Tet Ulbe Warner Zarten
Siek Tette Ulbert Wate
Siene Teunis Ulrik Watse
Sier The Ultsen Watte
Sierk Thiadmar Uneke Wealtsje
Siert Thiadrik Unke Weard
Siet Tiede Ursel Webbe
Siete Tiedeman Uts Webke
Sietse Tieke Utse Wedse
Sije Tiele Utsen Weid
Simen Tieme Uwe Wekke
Simke Tiemolle Welmer
Sine Tiese Wemke
Sinke Tiete Wendel
Sinse Tiethelm Wepke
Sint Tieuwen Werp
Sip Tije Wessel
Sipe Tike Wester
Sippe Tile Wetser
Sipriaan Tileman Wiard
Site Tinus Wibald
Siuwe Titte Wibbe
Siuwke Tjears Wibe
Sjaard Tjerk Wiber
Sjabbe Tonis Wibering
Sjard Tonke Wibolt
Sjarre Toppe Wibout
Sjearp Tsjabbe Wibrân
Sjeke Tsjabbele Wicher
Sjerk Tsjabring Wichman
Sjerp Tsjade Widdemer
Sjibbe Tsjalf Wide
Sjierk Tsjalling Wideke
Sjimme Tsjals Widmer
Sjirk Tsjamme Wied
Sjobbe Tsjapke Wiedse
Sjoerd Tsjasse Wiege
Sjolke Tsjassing Wieger
Sjolling Tsjeard Wiegert
Saakle Tsjeark Wier
Sale Tsjêbe Wierd
Saling Tsjeedse Wiering
Salke Tsjeme Wiet
Salling Tsjemme Wiets
Samme Tsjep Wietse
Sander Tsjerd Wieu
Seabele Tsjerger Wigbald
Seakele Tsjerp Wigbolt
Seakle Tsjesse Wiger
Seale Taapke Wigert
Searp Take Wiggel
Sebe Takeie Wiggele
Sebeling Tamme Wiggelt
Seept Ted Wigger
Seger Tedde Wiggert
Seine Tede Wigle
Sent Tedman Wikel
Seppe Teed Wikke
Sibald Teelke Wildrik
Sibbe Teen Wilke
Sibbele Teertse Wille
Sibe Teeuwis Willem
Sibele Teite Wilrik
Sibke Teke Wilt
Sible Telte Wiltsje
Sibold Temme Wimel
Sibolt Tere Wimele
Sibout Terkel Wimen
Sied Tete Wiment
Sieds Tetman Wimer
Siedse Tetse Wimering
Sieme Teves Wimert
Siemen Thijmen Winand
Sierd Thomas Windel
Sierk Thys Windelt
Sies Tiakle Wintsje
Sieuke Tidde Wisse
Sieuwe Tide Witte
Sieuwerd Tideman Woarp
Sieuwke Tie Wob
Sieze Tiebe Wobbe
Siger Tieje Wobbele
Sigert Tieleman Wobberen
Siik Tieman Wobke
Sikke Tiemen Woble
Siltsje Tier Wobren
Sime Tierse Wolfert
Simme Tietse Wolke
Simon Time Wolter
Sinen Timen Wop
Sinne Timpe Wopke
Sipke Tinke Woppe
Sirp Tite Wotte
Sjamme Tjamme Wouter
Sjeark Tjebbe Wubbe
Sjemme Tjerp Wubke
Sjerd Tjimme Wudmer
Sjieme Tjitse Wudmer
Sjierd Tjitte Wullem
Sjipke Tolle Wupke
Sjoege Tonnis Wurdmer
Sjoek Tsjaable Wybke
Sjolle Tsjaard Wybren
Sjou Tsjabbel Wychman
Sjouke Tsjable Wyd
Sjouwe Tsjakke Wydtsje
Sjubbe Tsjalke Wyndel
Sjurk Tsjalle Wyndelt
Skate Tsjamke Wynholt
Skelte Tsjark Wynke
Skolte Tsjears Wynolt
Soeke Tsjêbke Wynse
Solke Tsjeed Wynsen
Soppe Tsjeepke Wynt
Staas Tsjelke Wyntsen
Steffen Tsjelle Wyntsje
Steffer Tsjepke Wypke
Steffert Tsjeppe Wypt
Stendert Tsjerk Wyt
Steven Tsjerke Wytse
Stientse Tsjetsje
Stind Tsjette
Stipe Tsjibbe
Stoffer Tsjibbele
Suerd Tsjible
Suwert Tsjidger
Swaan Tsjidse
Sweitse Tsjidsger
Swetse Tsjiebe
Swier Tsjiep
Syble Tsjiepke
Sybrân Tsjiesse
Sybren Tsjiete
Sybryn Tsjiets
Syfke Tsjietse
Symke Tsjimke
Synke Tsjimme
Sypke Tsjinse
Sypt Tsjip
Sys Tsjipke
Syske Tsjirk
Syt Tsjise
Sytse Tsjisger
Sytsje Tsjisse
Tsjits
Tsjitse
Tsjitsger
Tsjitte
Tsjomme
Tsjumme
Tunne
Tunnes
Tys
Tyske
Tzak

Leave a Reply