CO angewiesene Hengste 2016

073 Siert fan Wadway

Siert fan Wadway
201301087 Vb Ster
Dries 421Jasper 366 POlof 315
Antje ut de Mieden 7153 Ster Prestatie
Hiltsje fan NesHearke 254 P
Piterkje 9358 Ster P
Laura B. 7734 PSape 381Fabe 38 P
Olcha 9670 Model P Prestatie
Leaukje – T. 8552 Ster PJochem 259 P
Wietske B. 6973 Ster P

Daten:

  • Geboren: 26.04.2013
  • Stam: 038
  • Stockmaß: 1,63 m
  • Inzuchtfaktor: 0,78 %
  • Verwandtschaftsgrad: 17,6 %
  • Zur CO angewiesen: 21.06.2016 / herkansing
  • Gekört / ausgeschieden: am 10.12.2016 als Siert 499 gekört
  • Züchter: F. Smit, Westeinderweg 16, 1687 PL Wognum, NL
  • Besitzer: F. Smit, Westeinderweg 16, 1687 PL Wognum, NL