männl. friesische Namen

[fikraticker]

Männliche Namen von A bis H

Namen A Namen B + C Namen D Namen E Namen F Namen G Namen H Namen I
Aacht Baaf Daam Eabe Faas Gaaie Haaie Ibbe
Aachte Baard Daan Eable Falke Gaaike Haaise Ibert
Aaf Baarnd Dake Eadge Fedderik Gaatse Haaite Idde
Aai Bale Damme Eadse Feie Gabbe Haaitsen Ide
Aaie Baling Dangel Eadsge Feitse Gabe Haan Idsge
Aaike Balle Danjel Ealf Felk Gabke Haart Iebe
Aailt Balling Date Ealke Felle Gaie Habbe Ief
Aaiolt Banne Dauwe Ealtse Felte Gaitsen Haike Iele
Aal Bart Dene Eame Fetse Galke Haite Iense
Aalderik Bate Derre Eartsje Fetsen Garbrant Halbe Iensen
Aalke Bauwe Dibbet Easge Feuke Garke Halke Iep
Aalsen Beake Didert Easse Fimme Garrelt Halle Ietsen
Aaltsje Bearnt Dietert Eate Fodde Gatse Hamme Ige
Aam Beine Dieuwer Eau Foek Gelfert Hantsje Igge
Aamling Bemeld Dik Ebbe Fôke Gepke Haring Igle
Aan Bende Dikke Ebbel Fokke Gerbad Harre Illand
Aandert Benert Dimer Ebbing Fokkele Gerbe Harrent Imbert
Aandrik Bengt Dimert Ebble Folle Gerben Hart Ime
Aanke Benne Diter Eben Folmer Gerbrandt Hartgert Imele
Aankele Bente Djille Ebert Formert Gerke Hartman Imke
Aankle Berke Djimmert Ede Fouke Gerlof Hatte Immele
Aant Bern Djoere Edou Frank Gerrold Hattum Imt
Aarjen Bertus Doaie Edser Frâns Gertsen Hauk Imte
Aarke Bessel Doaike Edsge Freark Geurt Hauke Ingele
Aarn Betse Doaite Edsger Frederik Gilles Heabele Insen
Aarnd Bientse Doaitsen Edsje Fresse Girben Heable Inte
Aarnold Bieuwe Dodde Edsjer Fressen Gjalt Heare Intsje
Aarnt Bin Doeke Edzerd Fridse Gjelt Hearre Ippe
Aart Binde Doetse Eedsge Fridsert Gjert Heart Itte
Aarte Bindert Doke Eelke Frisger Gjolt Heartse Ibele
Aat Bindiks Donke Een Fritske Goaie Hedser Ids
Aatse Binse Dorre Eerdse Fyt Goarke Heike Idse
Abbe Binte Doutsen Eger Fabe Goarryt Heins Idsert
Abe Bintse Drewes Egger Falk Goase Heinse Iene
Abel Biuwe Drewis Eggering Falle Goasling Heitse Ienske
Abel Boaie Drieuwe Eggert Fedde Goatsen Helle Iente
Abele Boaien Dubbel Eid Fêde Godert Helmich Iepe
Abelus Boale Dubbele Eide Fedrik Godskalk Heme Iepke
Abke Boene Dubbelt Eidse Feige Gofke Hemme Iete
Abram Boete Dubte Eie Feike Gorrelt Henk Ietse
Adde Bolke Durk Eien Felker Gosling Henke Ietsje
Addik Boltsje Daard Eike Feltser Gosse Herbert Ieuke
Ade Bonte Daniël Eilard Femke Gouke Herk Ieuwe
Adel Borke Dêdde Eildert Fen Gradus Herke Igram
Aderik Born Dêdjer Eile Fenne Grealt Herman Ije
Adger Botse Dedmer Eilt Ferdinand Gribbert Herten Ike
Adolf Botte Die Einke Ferk Grytsen Hertsen Ikele
Adriaan Bouwe Diede Eint Fetse Guer Hesling Ildert
Adsje Bouwen Dieder Eisbert Fidde Gys Hetman Imme
Age Bouwyn Diedert Eiske Fiebke Gaaitse Hette Ine
Agge Braalt Diemer Eit Fin Gaaitsen Hibbel Ingbert
Aibel Brand Dieter Eitsje Finne Gade Hibbele Ingel
Aiderik Brandus Dieuke Eje Flip Gaike Hiben Ingelke
Aiderk Brântsje Dieuwert Ekke Flippus Gaitse Hieme Ingle
Aidert Broer Dije Ekker Floris Gart Hierke Inke
Aike Bronne Diktus Eksert Fokele Gau Hikelt Inne
Aile Budde Dirk Elbert Folke Gauwe Hilbren Inse
Ailje Buitsen Ditert Elder Folken Geale Hille Ipke
Ailke Bunne Ditmer Elibert Folkert Geauke Hillebrant Ise
Aiold Bûnstje Djimmer Elle Folpert Gelf Hilwert Ite
Aiolt Burre Djoerd Ellert Fonger Gelle Himke Its
Aise Baan Djurre Else Fongert Gelmer Himme Itsen
Ait Bane Doade Elsert Fop Gelt Hinderk Ive
Aite Bareld Doaien Elst Fope Gerbren Hindrik Iwert
Aitse Barend Doaitse Eltsje Fopke Gerhard Hine  
Aitsje Barre Doarus Emer Foppe Gerlach Hinne  
Aje Barteld Dobbe Emme Former Gerlich Hinse  
Ajolt Bartele Dode Engbert Franke Germ Hipke  
Ake Bearend Doed Engel Freek German Hiske  
Akke Beie Doede Ente Frids Germen Hjerke  
Alardus Beinte Doeie Epke Fridser Germer Hjerre  
Albe Belt Doekele Erd Fries Gerre Hjert  
Albert Belte Doekle Errit Friese Gerrolt Hjerte  
Aldrik Belus Doen Erryt Frite Gerryt Hoaise  
Ale Bendert Doene Eabele Frouke Gerryt Hoaitse  
Alef Bendiks Doewe Eade Frytsen Gert Hoatse  
Alert Bene Dolf Eadsger   Gertse Hoeie  
Alfert Benke Dorke Eage   Getse Hoite  
Alger Bense Douke Eagele   Gibbe Haaike  
Aliner Bent Douwe Eagle   Girbe Habe  
Aling Berre Driuwes Eale   Gisolt Hade  
Aljen Bessele Drys Eard   Gjerryt Hanne  
Alke Bienke Duert Earnst   Gjorrelt Hannes  
Alker Biense Duie Earryt   Gjosse Hâns  
Allard Bient Duke Eart   Goaike Hantke  
Alle Biente   Eartse   Goal Harbert  
Allert Bieter   Easger   Goare Harich  
Alof Binke   Eask   Goaris Harke  
Alrik Binne   Easke   Goarrelt Harm  
Alse Binnert   Eatse   Goasen Harmen  
Alsing Bjinse   Eauwe   Goaslik Harnt  
Alt Bjintse   Eauwen   Goasse Hartger  
Alte Blommert   Ebbele   Goatse Haryt  
Alve Boaike   Ebben   Goazewyn Hate  
Alwin Boaite   Ebe   Goesse Hatse  
Ame Boaitse   Ebel   Goffe Hatten  
Amel Boaitsen   Ebolt   Goffert Hearing  
Amele Boate   Edde   Gorryt Hearke  
Ameling Boede   Edme   Goska Hearm  
Amke Boeke   Edse   Goslik Hearte  
Amme Boele   Edsert   Gossa Hede  
Ammer Boke   Eeds   Gotse Hedsert  
Amse Bole   Eedse   Govert Heense  
Andele Bolte   Eedsger   Greult Heie  
Anders Bone   Eelde   Guert Heik  
Andle Bonje   Eeldert   Gurbe Heilke  
Andreas Bonne   Eelker   Gysbert Hein  
Andrus Bonsen   Eelse     Heine  
Andruys Bontsje   Eeltse     Heintse  
Andrys Borgert   Eeltsje     Heite  
Ane Borren   Eemke     Helke  
Ane Bouke   Eenke     Helmer  
Ange Brandus   Eense     Hemke  
Anke Bratte   Eente     Henne  
Anko Brend   Eentsje     Henning  
Anne Broar   Eesge     Hense  
Anse Brocht   Eesger     Herm  
Anske Bronger   Eetse     Hermen  
Ant Bront   Egbert     Herre  
Anton Brucht   Ege     Herryt  
Are Buie   Egele     Hert  
Arent Buien   Egge     Hertman  
Arjen Buke   Eibe     Hertse  
Arke Bûne   Eibert     Hessel  
Arre Citse   Eige     Hfich  
Arse     Eiger     Hibbe  
Ary     Eilert     Hibe  
Asing     Eilke     Hidde  
Asmes     Eilof     Hielke  
Asse     Eime     Hike  
Assen     Eine     Hilbert  
Ate     Einse     Hilbrân  
Atse     Einte     Hildert  
Atser     Eintsje     Hildwin  
Atsert     Eise     Hile  
Atte     Eislof     Hillert  
Auke     Eite     Hilwerd  
Autger     Eitse     Hinte  
Auwe     Eke     Hipker  
Auwen     Elart     Hippe  
Auwert     Eldert     Hitse  
Ay     Ele     Hitte  
Aye     Elert     Hoaie  
      Elias     Hoaike  
      Eling     Hoaite  
      Elke     Hobbe  
      Elprich     Hoeke  
      Elte     Hokke  
      Eme     Holbe  
      Emke     Holke  
      Emmer     Holle  
      Ene     Homme  
      Engeike     Hoppe  
      Engelbert     Hotse  
      Engele     Hotsje  
      Engle     Hotte  
      Enke     Houk  
      Enne     Houke  
      Entse     Hubert  
      Epe     Huge  
      Eppe     Huite  
      Erent     Hyble  
      Erik     Hylke  
      Erk     Hyltsje  
      Ernst     Hymke  
      Erre     Haitze  
      Erryn     Haitse  
      Ert        
      Esdert        
      Ese        
      Esge        
      Esger        
      Eske        
      Esse        
      Ete        
      Etse        
      Etsen        
      Ette        
      Euwe        
      Ever        
      Everen        
      Everhard        
      Evering        
      Evert        
      Everwyn        
      Ewald        
      Eward        
      Ewe        
      Ewold        
      Ewoud        
      Eyklof        

Männliche Namen von I bis R

Namen J Namen K Namen L Namen M Namen N Namen O Namen P Namen R
Jaaie Kaaie Laanke Maas Naan Oade Pabbe Raad
Jaakle Kaay Laas Mage Naen Oasing Pabe Raang
Jaap Kampe Laau Make Naen Oast Palse Radbod
Jabik Kanne Laauwe Makke Namk Oate Paschier Rade
Jaitse Kanter Lambert Malle Namke Obbe Paulus Ramke
Jakel Karel Lamke Mamme Nammele Odde Pelle Rauke
Jakkele Kasper Lammert Markus Nanning Oedse Pilger Redle
Jaldert Kees Laurens Marten Nantke Oekele Pitrik Redolf
Jans Keie Lebbert Martinus Neents Oene Ponnes Reen
Janus Keimpe Lede 25 Maurus Nele Oept Pôpe Rein
Japik Kening Lelde Maze Nene Offe Popke Reinbert
Jaring Kers Lemke Mearten Nenne Offert Pypke Reindert
Jasper Kije Lense Meelf Nisse Okel Pypken Reiner
Jatsje Klaas Lesk Meense Nittert Okele Pytrik Reinold
Jauke Knelis Leuke Meier Nol Olfert Pytse Reinout
Jebbele Koen Libbe Meike Noldus Olger Palle Reinse
Jeble Koene Liebe Meikert Nommen Olken Pals Reitse
Jeep Koert Lieme Meilom Nalle Olle Pebe Rembt
Jeie Koop Liepe Meinder Namle Oltman Peer Remke
Jeike Kors Lieube Meindert Nammen Omke Pibe Remme
Jeip Krelis Lieuke Meinse Nane One Pilter Remmel
Jeldert Krine Lieuwe Meinte Neeldert Oneke Pipe Remmelt
Jelger Krist Likele Menk Neelke Otger Piter Remmert
Jellis Kunne Lindert Menne Neelt Otte Pitter Rempt
Jelte Kars Liouke Mennert Neers Oudsger Pobe Remt
Jeltse Karst Lipke Mente Nelis Ouren Poppe Rendert
Jeltsje Karste Litman Menulf Nelle Ourens Pylgrim Renke
Jemke Karsten Litrik Merk Nikele Outjer Pylgrom Renne
Jenk Kerst Liuwe metse Nikolaas Oaier Pyns Rennen
Jenne Ketsje Liuwke Metske Ninge Oark Pyt Richold
Jenneke Kie Ljibbe Mewes Ninke Oat   Ridzert
Jense Kier Ljimme Michiel Nis Obe   Rieme
Jente Kleis Ljippe Mient Nold Obt   Riemert
Jentse Knillis Ljomme Mije Nolle Oebe   Riemk
Jentsen Knjillis Loetse Mile Nomme Oebele   Riemt
Jentsje Kobus Lokke Mink Nummele Oekle   Rien
Jert Koendert Lolle Minnelt Nutte Oense   Riender
Jesk Kornelis Lou Minnold Nutter Oentse   Rienik
Jesse Kryn Lou Mintse Nuttert Oep   Riense
Jible Kryst Louke Moense Nykle Oepe   Rienst
Jiebele   Louw Molle Nys Oepke   Rients
Jieble   Louwe Mork   Ofke   Rik
Jiedsk   Lub Mourus   Okke   Rikele
Jielke   Lubbe Myndert   Okle   Riken
Jiemke   Lubben Mynk   Olgert   Rikert
Jiepe   Ludolf Mynne   Olke   Rikus
Jiese   Ludsert Myntsje   Olof   Rimer
Jiesk   Luer Maie   Omer   Rimke
Jietse   Luerdse Maiert   Onke   Rimme
Jilke   Luerdsen Maiko   Onne   Ringel
Jille   Luerk Maile   Ookle   Ringer
Jilles   Lui Mame   Ork   Rinimert
Jilt   Luije Mark   Otter   Rink
Jimke   Lúk Mark   Oude   Rinke
Jimme   Lukas Martsen   Ouke   Rintse
Jimmel   Lumen Matthys   Outger   Rintsje
Jimte   Lût Maurits   Outker   Rip
Jink   Lútajw Meander   Ouwe   Rippe
Jinke   Lute Meart   Ouwert   Rippert
Jaan   Lutger Meelke       Ritsem
Jaay   Lutsen Meente       Ritske
Jakle   Lutsje Mees       Roan
Jannes   Lutsjen Meie       Roas
Jap   Luwe Meiel       Robert
Japke   Lau Meiert       Robyn
Jappe   Laus Meiker       Rochus
Jarich   Leen Meile       Rodbern
Jaspert   Leffert Meine       Rodolf
Je1jer   Lege Meiner       Roele
Jeane   Lemke Meint       Roelof
Jebbe   Lemme Meintse       Roemer
Jeen   Lenert Melcher       Rogger
Jeenke   Leske Melchert       Raap
Jehan   Leu Melchior       Raard
Jehannes   Leuwe Melis       Radmer
Jelk   Libbe Melle       Rapke
Jelke   Liepke Mellom       Rauwerd
Jelle   Lieutse Mendert       Reamer
Jellert   Liewer Mene       Redbad
Jelmen   Liewert Menke       Redlef
Jelmer   Likel Menkes       Redlof
Jelske   Limke Mennelt       Reider
Jelt   Limme Mense       Reikent
Jeltsen   Linse Merte       Reilof
Jemme   Liouwe Merten       Reimer
Jen   Lipke Mette       Reinald
Jene   Lippe Metten       Reinanke
Jenke   Lise Miente       Reinart
Jensne   Liske Migiel       Reinder
Jep   Litse Mindelt       Reinje
Jepke   Liuke Mindert       Reink
Jeppe   Ljipke Minke       Reint
Jerke   Loadewyk Minne       Reint
Jeroen   Lochman Minnert       Reintsje
Jerre   Loebert Minse       Reit
Jerryt   Loeke Minte       Reke
Jesle   Loepke Mintsje       Remp
Jetse   Loewert Moene       Rempe
Jette   Lolke Molert       Remse
Jibbe   Lomme Monse       Rene
Jibbele   Loof Monte       Renger
Jieldert   Lourens Mourens       Renje
Jieles   Lubbelt Mûnte       Rense
Jielker   Lubbert Murk       Rente
Jielt   Lúchje Myn       Rentsje
Jiene   Lûchje Myn       Repke
Jildert   Ludde Mynke       Reppert
Jilje   Lude Mynt       Retse
Jilker   Luds         Reurd
Jillert   Ludse         Reyer
Jillis   Ludser         Reyert
Jim   Luke         Richt
Jimmele   Lume         Riemel
Jinne   Lummert         Riemer
Jins   Lupke         Riemeren
Jinse   Luppe         Riemke
Jit   Lút         Rienk
Jitse   Lutte         Riens
Jitte   Lykle         Rient
Joan   Lysbertus         Rientse
Joark             Rientsje
Joarke             Riet
Joarre             Rieuwert
Joarrit             Rikel
Joarryt             Rikent
Joart             Rikkart
Joast             Rillimelt
Job             Rimnieren
Jobbe             Rimpke
Jochem             Ringele
Jochum             Rinimer
Jodsert             Riniren
Joege             Rinne
Joeke             Rinner
Joekele             Rinnert
Johannes             Ripe
Joidert             Ritsert
Joike             Riuwert
Joike             Roade
Joile             Roanes
Joiling             Roat
Jokke             Roatsje
Jolmer             Robbert
Jolt             Rodmer
Joppe             Roef
Joris             Roel
Jork             Roelf
Jorke             Roimer
Jorn             Rokus
Jorne             Rolf
Jornt             Rombert
Jorre             Romer
Jorrit             Romke
Jorrit             Rommelt
Jorryt             Rommert
Jort             Rouke
Jotsje             Rudmer
Jotte             Rudolf
Jotter             Ruerd
Jou             Rusker
Jouke             Ruskert
Joute             Rutger
Jouwe             Rutmer
Jouwert             Rútsje
Jubbe             Ruwert
Juerd             Rykholt
Jui             Rykle
Juk             Rykman
Jukke             Rykwyn
Julle             Ryn
Jurjen             Rypke
Jurk             Ryt
Jurn              
Jurne              
Jurre              
Jurryt              
Just              

Männliche Namen von S bis Z

Namen S Namen T Namen U Namen V+W Namen XYZ
Sabe Taaie Ubbe Volmar Yanos
Sake Taan Ubbel Waaie Yble
Sakele Taatse Ubel Waalke Yf
Sakle Tabe Ubele Waander Yft
Salves Tade Uble Waarde Ygram
Sanne Tahhe Uden Waatse Yk
Sap Taike Uffert Wabbe Ykle
Sarbe Taling Uge Wadse Ymbert
Sars Tea Uifer Wahe Ymke
Sasse Teade Uirik Waie Ymt
Sebald Teake Ulbrân Wale Ymte
Sede Teard Uldrig Walig Yn
Segert Teare Ule Waling Ynse
Seie Teekle Ulert Walke Ynske
Sekele Teerd Ulke Walle Ynte
Sekle Teerde Ulpe Walling Yntse
Seles Teetse Ultse Walraad Ypke
Selle Teide Upke Walraven Ypke
Semke Teie Upt Wâlt Ysbert
Sepke Tein Utger Walte Ysbrân
Severyn Teine Utse Wâlter Ysk
Sia Teke Utsje Wâltsjer Yske
Sibbel Tekele Ubbele Wander Ytse
Sibbelt Tekke Ube Wandert Ytsen
Sibel Temmen Ude Warmer Zwopke
Sibert Terke UIfert Warmolt Zwante
Siberyn Tesse Uke Warnder Zwente
Side Tet Ulbe Warner Zarten
Siek Tette Ulbert Wate  
Siene Teunis Ulrik Watse  
Sier The Ultsen Watte  
Sierk Thiadmar Uneke Wealtsje  
Siert Thiadrik Unke Weard  
Siet Tiede Ursel Webbe  
Siete Tiedeman Uts Webke  
Sietse Tieke Utse Wedse  
Sije Tiele Utsen Weid  
Simen Tieme Uwe Wekke  
Simke Tiemolle   Welmer  
Sine Tiese   Wemke  
Sinke Tiete   Wendel  
Sinse Tiethelm   Wepke  
Sint Tieuwen   Werp  
Sip Tije   Wessel  
Sipe Tike   Wester  
Sippe Tile   Wetser  
Sipriaan Tileman   Wiard  
Site Tinus   Wibald  
Siuwe Titte   Wibbe  
Siuwke Tjears   Wibe  
Sjaard Tjerk   Wiber  
Sjabbe Tonis   Wibering  
Sjard Tonke   Wibolt  
Sjarre Toppe   Wibout  
Sjearp Tsjabbe   Wibrân  
Sjeke Tsjabbele   Wicher  
Sjerk Tsjabring   Wichman  
Sjerp Tsjade   Widdemer  
Sjibbe Tsjalf   Wide  
Sjierk Tsjalling   Wideke  
Sjimme Tsjals   Widmer  
Sjirk Tsjamme   Wied  
Sjobbe Tsjapke   Wiedse  
Sjoerd Tsjasse   Wiege  
Sjolke Tsjassing   Wieger  
Sjolling Tsjeard   Wiegert  
Saakle Tsjeark   Wier  
Sale Tsjêbe   Wierd  
Saling Tsjeedse   Wiering  
Salke Tsjeme   Wiet  
Salling Tsjemme   Wiets  
Samme Tsjep   Wietse  
Sander Tsjerd   Wieu  
Seabele Tsjerger   Wigbald  
Seakele Tsjerp   Wigbolt  
Seakle Tsjesse   Wiger  
Seale Taapke   Wigert  
Searp Take   Wiggel  
Sebe Takeie   Wiggele  
Sebeling Tamme   Wiggelt  
Seept Ted   Wigger  
Seger Tedde   Wiggert  
Seine Tede   Wigle  
Sent Tedman   Wikel  
Seppe Teed   Wikke  
Sibald Teelke   Wildrik  
Sibbe Teen   Wilke  
Sibbele Teertse   Wille  
Sibe Teeuwis   Willem  
Sibele Teite   Wilrik  
Sibke Teke   Wilt  
Sible Telte   Wiltsje  
Sibold Temme   Wimel  
Sibolt Tere   Wimele  
Sibout Terkel   Wimen  
Sied Tete   Wiment  
Sieds Tetman   Wimer  
Siedse Tetse   Wimering  
Sieme Teves   Wimert  
Siemen Thijmen   Winand  
Sierd Thomas   Windel  
Sierk Thys   Windelt  
Sies Tiakle   Wintsje  
Sieuke Tidde   Wisse  
Sieuwe Tide   Witte  
Sieuwerd Tideman   Woarp  
Sieuwke Tie   Wob  
Sieze Tiebe   Wobbe  
Siger Tieje   Wobbele  
Sigert Tieleman   Wobberen  
Siik Tieman   Wobke  
Sikke Tiemen   Woble  
Siltsje Tier   Wobren  
Sime Tierse   Wolfert  
Simme Tietse   Wolke  
Simon Time   Wolter  
Sinen Timen   Wop  
Sinne Timpe   Wopke  
Sipke Tinke   Woppe  
Sirp Tite   Wotte  
Sjamme Tjamme   Wouter  
Sjeark Tjebbe   Wubbe  
Sjemme Tjerp   Wubke  
Sjerd Tjimme   Wudmer  
Sjieme Tjitse   Wudmer  
Sjierd Tjitte   Wullem  
Sjipke Tolle   Wupke  
Sjoege Tonnis   Wurdmer  
Sjoek Tsjaable   Wybke  
Sjolle Tsjaard   Wybren  
Sjou Tsjabbel   Wychman  
Sjouke Tsjable   Wyd  
Sjouwe Tsjakke   Wydtsje  
Sjubbe Tsjalke   Wyndel  
Sjurk Tsjalle   Wyndelt  
Skate Tsjamke   Wynholt  
Skelte Tsjark   Wynke  
Skolte Tsjears   Wynolt  
Soeke Tsjêbke   Wynse  
Solke Tsjeed   Wynsen  
Soppe Tsjeepke   Wynt  
Staas Tsjelke   Wyntsen  
Steffen Tsjelle   Wyntsje  
Steffer Tsjepke   Wypke  
Steffert Tsjeppe   Wypt  
Stendert Tsjerk   Wyt  
Steven Tsjerke   Wytse  
Stientse Tsjetsje      
Stind Tsjette      
Stipe Tsjibbe      
Stoffer Tsjibbele      
Suerd Tsjible      
Suwert Tsjidger      
Swaan Tsjidse      
Sweitse Tsjidsger      
Swetse Tsjiebe      
Swier Tsjiep      
Syble Tsjiepke      
Sybrân Tsjiesse      
Sybren Tsjiete      
Sybryn Tsjiets      
Syfke Tsjietse      
Symke Tsjimke      
Synke Tsjimme      
Sypke Tsjinse      
Sypt Tsjip      
Sys Tsjipke      
Syske Tsjirk      
Syt Tsjise      
Sytse Tsjisger      
Sytsje Tsjisse      
  Tsjits      
  Tsjitse      
  Tsjitsger      
  Tsjitte      
  Tsjomme      
  Tsjumme      
  Tunne      
  Tunnes      
  Tys      
  Tyske      
  Tzak      

Schreibe einen Kommentar