Wardy 509

Aktualisierungen sind am 28.11.2018 vorgenommen worden Wardy 509 Hette 481 Norbert 444 P Tsjerk 328 P Amalia-Annie 0208 Model P Tsjikke Z. 1974 Rindert 406 Winneke J. 1710 Ste3r Annegjen 2498 Ster P Prestatie Goffert 369 Reitse 272 P Nyne J. 6341 Ster Ynskjen B. 8480 Model Sport Feitse 293 P Rijmkje 6597 Ster P […]

Willem 508

Aktualisierungen sind am 28.11.2018 vorgenommen worden Willem 508 Hette 481 Norbert 444 P Tsjerk 328 P Amalia-Annie 0208 Model P Tsjikke Z. 1974 Rindert 406 Winneke J. 1710 Ster Tjnke L. 2604 Ster Folkert 353 P Feitse 293 P Leentsje J. 8523 Ster P Janneke J. 0376 Ster Tsjomme 329 Roselita 636 Model   Bewertung […]

Yme 507

Aktualisierungen sind am 28.11.2018 vorgenommen worden Yme 507 Tsjalle 454 P Mintse 384 Leffert 306 P Jieldou 8236 Ster P Prestatie Welmoed fan Fjildsicht 1110 Ster Prestatie Brandus 345 P Hadewich fan Fjildsicht 1105 Ster P Prestatie Hadewich Hyllested-Østergaard 2826 Model Sport Bente 412 Heinse 354 P Lobke Y. 2275 Ster P Odilia fan ‚e […]

Walt 487 Sport

Aktualisierungen sind am 29.12.2017 vorgenommen worden Walt 487 Sport Gjalt 426 Pyt 325 Barteld 292 Clazien 7834 Ster Margriet C. 2388 Model Lukas 324 Godiva 8097 Ster P Eelkje fan Tsjerkgaast 5056 Ulke 338 Tjimme 275 Fabiolaa 7720 Ster P Prestatie Antsje fan ‚e Easterein 0449 Ster Jillis 301 Poala 6493 Ster Zusammenfassung: Ursprünglicher Name: […]