Teun 505

Aktualisierungen sind am 16.01.2021 vorgenommen worden Teun 505 Bartele 472 Onne 376 Leffert 306 P Ytsje 1832 Ster P Liefke fan ‚t Brillehof 0495 Ster Tsjerk 328 P Zilver Boszorg 0390 Ster P Prestatie Richt fan Lutke Peinjum 0049 Ster Rindert 406 Brandus 345 P Elske 7585 Ster P Tjalda fan Lutke Peinjum 0567 Model […]

Ulbe 506

Aktualisierungen sind am 27.11.2018 vorgenommen worden Ulbe 506 Anders 451 Adel 357 Ludse 305 Adeldame S. 7527 Ster Hanneke v.d. Hoogstraat 1788 Ster Prestatie Ouke 313 Rimmie 6550 Ster P Willy ‚fan Panhuys‘ 2223 Ster P Anton 343 P Oege 267 P Iduna 8311 Ster P Prestatie Jaike fan Vriesburg 8376 Ster P Hearke 254 […]