Matthys 504 Sport

Aktualisierungen sind am 26.12.2020 vorgenommen worden Matthys 504 Norbert 444 P Tsjerk 328 P Feitse 293 P Wijkje 5518 Model P Prestatie Amalia-Annie 0208 Model P Hearke 254 P Cevia 7346 Ster P Wylster H. 1501 Ster Beart 411 P Jasper 366 P Setske F. 1119 Ster P Prestatie Clara 0260 Ster Krist 358 Jella […]

Teun 505

Aktualisierungen sind am 16.01.2021 vorgenommen worden Teun 505 Bartele 472 Onne 376 Leffert 306 P Ytsje 1832 Ster P Liefke fan ‚t Brillehof 0495 Ster Tsjerk 328 P Zilver Boszorg 0390 Ster P Prestatie Richt fan Lutke Peinjum 0049 Ster Rindert 406 Brandus 345 P Elske 7585 Ster P Tjalda fan Lutke Peinjum 0567 Model […]

Ulbe 506

Aktualisierungen sind am 27.11.2018 vorgenommen worden Ulbe 506 Anders 451 Adel 357 Ludse 305 Adeldame S. 7527 Ster Hanneke v.d. Hoogstraat 1788 Ster Prestatie Ouke 313 Rimmie 6550 Ster P Willy ‚fan Panhuys‘ 2223 Ster P Anton 343 P Oege 267 P Iduna 8311 Ster P Prestatie Jaike fan Vriesburg 8376 Ster P Hearke 254 […]

Wardy 509

Aktualisierungen sind am 28.11.2018 vorgenommen worden Wardy 509 Hette 481 Norbert 444 P Tsjerk 328 P Amalia-Annie 0208 Model P Tsjikke Z. 1974 Rindert 406 Winneke J. 1710 Ste3r Annegjen 2498 Ster P Prestatie Goffert 369 Reitse 272 P Nyne J. 6341 Ster Ynskjen B. 8480 Model Sport Feitse 293 P Rijmkje 6597 Ster P […]

Willem 508

Aktualisierungen sind am 28.11.2018 vorgenommen worden Willem 508 Hette 481 Norbert 444 P Tsjerk 328 P Amalia-Annie 0208 Model P Tsjikke Z. 1974 Rindert 406 Winneke J. 1710 Ster Tjnke L. 2604 Ster Folkert 353 P Feitse 293 P Leentsje J. 8523 Ster P Janneke J. 0376 Ster Tsjomme 329 Roselita 636 Model   Bewertung […]

Yme 507

Aktualisierungen sind am 28.11.2018 vorgenommen worden Yme 507 Tsjalle 454 P Mintse 384 Leffert 306 P Jieldou 8236 Ster P Prestatie Welmoed fan Fjildsicht 1110 Ster Prestatie Brandus 345 P Hadewich fan Fjildsicht 1105 Ster P Prestatie Hadewich Hyllested-Østergaard 2826 Model Sport Bente 412 Heinse 354 P Lobke Y. 2275 Ster P Odilia fan ‚e […]