CO angewiesene Hengste 2014

069 Jeljer van Klaverfjouwer IMG_5800_069-Jeljer-van-Klaverfjouwer

Jeljer van Klaverfjouwer 201102555 Vb SterOnne 376Leffert 306 PTamme 276
Bontsje 7164 Ster P
Ytsje 1832 Ster PHearke 254 P
Korrie Ster P 6247
Jildau van Klaverfjouwer 0091 SterJakob 302Naen 264 P
Tunke 6925 Ster
Geartsje S. 1258 Ster PNikolaas 310
Tietsje S. 0770 Ster P

Daten:

  • Geboren: 20.05.2011
  • Stam: 8
  • Stockmaß: 1,67 m
  • Inzuchtfaktor: 2,34 %
  • Verwandtschaftsgrad: 17,3 %
  • Zur CO angewiesen: 10.01.2014
  • Gekört / ausgeschieden: am 16.09.2014 ausgeschieden
  • Züchter: C. Rijpkema, Echten, NL
  • Besitzer: Stoeterij Galloper, Daniël Lems, Berkel en Rodenrijs, NL