CO angewiesene Hengste 2018

082 Wesley Hiske H. IMG_5919-82-Wesley-Hiske-H

-Wesley Hiske H.
201501432 Vb Ster
Haitse 425Jasper 366 POlof 315 P
Antje ut de Mieden 7153 Ster P
Jeldau fan ‚e Wigêri
0507 Model P Prestatie
Rypke 321
Welmoed fan ‚e Wigeri 0370 Model P
Hiske Stal de Oergong 0011Maurus 441Tsjalke 397
Wytske van de Leidijk 2169 Ster
Paike-T 9481 Ster P PrestatieDjurre 284
Lokke 6264 Ster P

Daten:

  • Geboren: 03.05.2015
  • Stam: 103
  • Stockmaß: 1,64 m
  • Inzuchtfaktor: 1,37 %
  • Verwandtschaftsgrad: – %
  • Zur CO angewiesen: 12.01.2018
  • Gekört / ausgeschieden: vor Beginn der CO abgemeldet
  • Züchter: P. Haijtema, De Burd 8, 8621 JX Heeg, NL
  • Besitzer: G.A. Bouma, Prikwei 15, 8495 NG Aldeboarn + T. de Boer, Kadijk 14, 8464 VK Sintjohannesga, NL