CO angewiesene Hengste 2018

041 Tûke fan ‚e Klaai

Tûke fan ‚e Klaai
201401486 Vb Ster
Bartele 472Onne 376Leffert 306 P
Ytsje 1832 Ster P
Liefke fan ‚t Brillehof 0495 SterTsjerk 328 P
Zilver Boszorg 0390 Ster P Prestatie
Tialda fan Marksate 1883 SterTsjalke 397Leffert 306 P
Selma fan ‚e Grupstal 0387 Ster P
Wietske K. 1220 Ster PJakob 302
Klyster 8583 Model P

Daten:

  • Geboren: 09.05.2014
  • Stam: 046
  • Stockmaß: 1,72 m
  • Inzuchtfaktor: 4,30 %
  • Verwandtschaftsgrad: – %
  • Zur CO angewiesen: 12.01.2018
  • Gekört / ausgeschieden: vor Beginn der CO abgemeldet
  • Züchter: A. Dijk & S. Holwerda, Skanserwei 4, 9133 DV Anjum, NL
  • Besitzer: H. Weeteling, Aletta Jacobsstraat 75, 1566 SG Assendelft, NL