Rindert 406 Sport †

Aktualisierungen sind am 19.12.2013 vorgenommen worden  Rindert 406 Brandus 345 P Reitse 272 P Hearke 254 P Pauliene 5315 Ster P Hoogheid 7974 Ster Oege 267 P Jinke fan ‚e Sjongedyk 6187 Ster Elske 7585 Ster P Jochem 259 P Mark 232 P Ottsje 5340 Ster p Vinola 5538 Ster P Freark 218 Makke 3815 […]

Teun 505

Aktualisierungen sind am 16.01.2021 vorgenommen worden Teun 505 Bartele 472 Onne 376 Leffert 306 P Ytsje 1832 Ster P Liefke fan ‚t Brillehof 0495 Ster Tsjerk 328 P Zilver Boszorg 0390 Ster P Prestatie Richt fan Lutke Peinjum 0049 Ster Rindert 406 Brandus 345 P Elske 7585 Ster P Tjalda fan Lutke Peinjum 0567 Model […]