CO angewiesene Hengste 2018

144 Yme fan Hyllested-Østergaard IMG_6303-144-Yme-fan-Hyllested-Ostergaard

Yme fan Hyllested-Østergaard
201501278 Vb Ster
Tsjalle 454Mintse 384Leffert 306 P
Jieldou 8236 Ster P Prestatie
Welmoed fan Fjildsicht
1110 Ster Prestatie
Brandus 345 P
Hadewich fan Fjildsicht
1105 Ster P Prestatie
Hadewich Hyllested-Østergaard
2826 Model Sport
Bente 412Heinse 354 P
Lobke Y. 2275 Ster P
Odilia fan ‚e Suurdreed
4002 Model P
Wierd 409
Regina fan Marksate 0585 Ster

Daten:

  • Geboren: 26.04.2015
  • Stam: 025
  • Stockmaß: 1,62 m
  • Inzuchtfaktor: 2,54 %
  • Verwandtschaftsgrad: – %
  • Zur CO angewiesen: 12.01.2018
  • Gekört / ausgeschieden: am 24.11.2018 als Yme 507 gekört
  • Züchter: H.J. Oosterhof, Veggerbyvej 70, 9541 Suldrup, DK
  • Besitzer: H.J. Oosterhof, Veggerbyvej 70, 9541 Suldrup, DK