CO angewiesene Hengste 2015

217 Master fan Ryp-Ein IMG_3302-217_Master_fan_Ryp-Ein

Master fan Ryp-Ein 201201272 Vb SterThorben 466Ielke 382Nykle 309
Imkje 8759 Ster P Prestatie
Hester fan Fjildsicht 0923 SterSape 381
Trixt fan Fjildsicht 0323 Ster P
Tsjerkje fan de Lege Geaen
2216 Ster
Tsjerk 328 PFeitse 293 P
Wijkje 5518 Model P Prestatie
Wiep fan ‚e Sjongedyk 1861 Ster P PrestatieYgram 240
Doet 7429 Ster P

Daten:

  • Geboren: 20.04.2012
  • Stam: 50
  • Stockmaß: 1,64 m
  • Inzuchtfaktor: 1,96 %
  • Verwandtschaftsgrad: 17,30 %
  • Zur CO angewiesen: 09.01.2015
  • Gekört / ausgeschieden: vor Beginn CO gestorben
  • Züchter: J. Beersma, Witmarsum, NL
  • Besitzer: Fam. Age Okkema, Siegerswoude, NL