CO angewiesene Hengste 2015

235 Milo fan de Broekfinne IMG_3437-235_Milo_fan_de_Broekfinne

Milo fan de Broekfinne 201201355 Vb SterTsjalle 454Mintse 384Leffert 306 P
Jieldou 8236 Ster P
Welmoed fan Fjildsicht 1110 SterBrandus 345 P
Hadewich fan Fjildsicht 1105 Ster P
Minke fan de Broekfinne 5506 KroonJasper 366 POlof 315
Antje ut de Mieden 7153 Ster Prestatie
Djoke v.d. Himmen 2346 PLeffert 306 P
Ilse F. 8205 Ster

Daten:

  • Geboren: 24.04.2012
  • Stam: 44
  • Stockmaß: 1,61 m
  • Inzuchtfaktor: 4,49 %
  • Verwandtschaftsgrad: 18,00 %
  • Zur CO angewiesen: 09.01.2015
  • Gekört / ausgeschieden: für CO 2016 zurückgestellt, CO 2016 ausgeschieden
  • Züchter: M. v.d. Meulen, Drachten, NL
  • Besitzer: M. v.d. Meulen, Drachten, NL