CO angewiesene Hengste 2015

278 Nanne T.J. IMG_3561-278_Nanne_TJ

Nanne T.J. 201201609 Vb SterWimer 461Hinne 427Tsjerk 328 P
Anke 0923 Ster P
Adellyke 2480 SterHeinse 354 P
Ruurdtsje 0420 Ster P
Joselien T.J. 0593 SterBrandus 345 PReitse 272 P
Hoogheid 7974 Ster
Marijke fan ‚e Skâns 0908 SterTamme 276
Osta 9427 Ster

Daten:

  • Geboren: 25.04.2012
  • Stam: 8
  • Stockmaß: 1,63 m
  • Inzuchtfaktor: 2,15 %
  • Verwandtschaftsgrad: 17,80 %
  • Zur CO angewiesen: 09.01.2015
  • Gekört / ausgeschieden: am 19.12.2015 als Nane 492 gekört
  • Züchter: Tj. Jongsma, Boornbergum, NL
  • Besitzer: G.A. Bouma, Aldeboarn, NL